preloader
IQ MONEY ÖDEME HİZMETLERİ

IQ MONEY ÖDEME HİZMETLERİ

 

IQ MONEY ÖDEME HİZMETLERİ VE
ELEKTRONİK PARA A.Ş.

 

 

                                                                                         ÇERÇEVE SÖZLEŞME -V2

 

 

IQ MONEY ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş.
ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİNİ DÜZENLEYEN ÇERÇEVE SÖZLEŞME

 1. 1. Taraflar ve Tebligat Adresleri

İşbu sözleşmenin tarafları; Allianz Tower, Küçükbakkalköy, Kayışdağı Cad. No:1/ K:4 Ataşehir-İSTANBUL adresinde bulunan, “IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.”(bundan sonra “IQ Money” olarak anılacaktır) ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş bulunmaktadır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından çevrimiçi olarak kabul edilerek yürürlüğe girecek olup Kullanıcı, IQ Money elektronik para ve ödeme hizmetlerinin kullanımının işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
IQ Money İletişim Bilgileri:
IQ Money Web Sitesi: www.iqmoney.com.tr
E-posta Adresi: info@iqmoney.com.tr
Telefon:  02162089911
İşbu sözleşmede IQ Money ve Kullanıcı müştereken “Taraflar” ,münferiden “Taraf” olarak anılacaktır.

 1. 2. Sözleşme’nin Konusu, Amaç ve Kapsamı

İşbu sözleşme ile IQ Money ve Kullanıcı arasında 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt düzenlemelerine uygun olarak IQ Money tarafından Kanun kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum’undan aldığı faaliyet izni çerçevesinde verilmekte olan Ödeme Hizmetlerinden Kullanıcı’nın, faydalanabilmesine ilişkin koşulları ve Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülükleri ile gerekli bilgilendirmenin yapılması ve sorumluluklarının belirlenmesi üzerine akdedilmiştir. Kullanıcı, IQ Money Hizmetleri'ni kullanırken işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaklarını ve uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye IQ Money Web Sitesinden erişim hakkına sahiptir. İşbu sözleşme ve eklerini “Taraflar” kabul ve beyan eder.

 1. 3. Tanımlar

Alıcı : Ödeme işlemine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,
TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.’yi,
Elektronik para: Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Mevzuat da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri,
Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik parayı,
Fona çevirme: Elektronik paranın banknot, madeni para veya kaydi paraya çevrilmesini,
Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi,
IQ Money :  Allianz Tower, Küçükbakkalköy, Kayışdağı Cad. No:1/ K:4 Ataşehir-İSTANBUL adresinde mukim ödeme hizmeti sağlayıcısı IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’yi,
IQ Money Hizmet Noktaları: IQ Money Hizmetinin sunulduğu anlaşmalı temsilciler veya IQ Money'in kendi ofisleri ile web sitesinde belirtilen noktaları,
IQ Money Ödeme Hesabı: IQ Money Kullanıcısı adına açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesabı,
Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileri,
WEB Uygulaması: IQ Money Web Sitesi üzerinden üye olunup IQ Money Ödeme Hesabı açılarak yurt içine ve yurt dışına hesaba, isme, IBAN’a para göndermesini sağlayan, IQ Money uygulaması ve/veya IQ Money entegre platformu,
IQ Money SMS Şifresi:“IQ Money” başlığı ile gönderilen doğrulama mesajlarının tamamına verilen ismi,
İş Günü: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günlerini,
İşlem Dekontu: IQ Money tarafından, IQ Money Ödeme Sistemi üzerinden Kullanıcı’lara gerçekleştirdikleri ödeme hizmeti işlemleri karşılığı olarak oluşan dekontu,
Kalıcı veri saklayıcısı: Ödeme hizmeti kullanıcısının kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
Kullanıcı: Ödeme ve elektronik para hizmeti kullanıcısını,
Komisyon Ücreti: İşbu Sözleşme’ nin 15’ inci maddesinde belirtilen ve ayrıca ekte düzenlenen kapsam ve tutarda hesaplanan ve Kullanıcı tarafından IQ Money’e yapılan ödemeyi,
Mevzuat: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil/alt düzenlemeleri,
Ödeme aracı: Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile kullanıcısı arasında belirlenen ve ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,
Ödeme emri: Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcısına verilen talimatı,
Ödeme hesabı: Kullanıcı adına IQ Money nezdinde açılan ve ödeme hizmetlerinin sunulmasında kullanılan hesabı,
Ödeme hizmeti: IQ Money’in mevzuat uyarınca sunmakta olduğu ödeme ve elektronik  para  hizmetlerini,
Ödeme Hizmeti Kullanıcısı: Gönderen, alıcı veya her ikisi sıfatıyla belirli bir ödeme hizmetinden faydalanan gerçek veya tüzel kişi Kullanıcıyı,
SMS: Operatörlerin ara bağlantı anlaşması yaptığı diğer operatörlerdeki GSM abonelerine gönderilen yazılı mesajları,
MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu’nu ifade etmektedir.

 1. 4. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme
 2. 1. Kullanıcı, işbu sözleşme ilişkisi kurulmadan önce mevzuat kapsamında bu sözleşmedeki şartlara uygun olarak bilgilendirdiğini kabul eder. Sözleşme akdedilmeden önce ve ayrıca işbu Sözleşme’nin yürürlük süresi içinde, IQ Money, Kullanıcı’ların usulüne uygun ödeme başvurularını IQ Money'in belirleyeceği şekilde alma, bunları sonuçlandırma ve ödeme araçlarını sahiplerine teslim etme yetkilerine sahip olacaktır.
 3. 2. Kullanıcı, işbu sözleşmenin taraflar arasında yazılı olarak akdedildiği durumlarda sözleşmenin Kullanıcı’ya verilmesi ile; Sözleşme’nin uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla akdedilmesi halinde ise IQ Money'in internet sitesinde yayımlanması ile beraber bilgilendirdiğini kabul eder.
 4. 3. IQ Money, işbu Sözleşme ve Hizmet koşullarını dilediği zaman herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler (gerek IQ Money tarafından yapılmış olsun gerekse Mevzuattan ve ilgili diğer sair Mevzuattan/Kanundan kaynaklanıyor olsun) işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olduğu takdirde (mevzuat değişiklikleri daha kısa bir süreyi öngörmediği müddetçe) Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Kullanıcı, bahsi geçen değişikliği kabul etmediği takdirde Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilecektir. Kullanıcı’nın 30 (otuz) günlük süre içinde fesih hakkını kullanmaması halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Kullanıcı bu kapsamda IQ Money'den herhangi bir talepte bulunamaz.
 5. 4. Kullanıcı, işbu Sözleşme bilgi ve koşullara IQ Money internet sitesi, çağrı merkezi ya da e-posta yoluyla ulaşabilir.
 1. 5. Kullanıcı, işbu Sözleme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgilerin IQ Money tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.

 

 1. 5. Ödeme Hizmetlerinin Kapsamı
 2. 1. Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri,
 3. 2. Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferini,
 4. 3. Ödeme aracının ihraç ve kabulüne yönelik hizmetleri, kapsamaktadır.
 1. 6. Ödemenin Gerçekleştirileceği Para Birimi

IQ Money tarafından Kullanıcı’ larına sunulan ve işbu sözleşme de sayılan ve süreklilik arz eden periyodik ödeme hizmetleri, TCMB tarafından işleme tabi tüm para birimleri ile gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, Kullanıcı’ların ödeme hizmetlerini gerçekleştirmesinde kullandıkları para birimlerine ilişkin, 07/08/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ da belirlenen düzenlemeler esastır.

 1. 7. Kullanıcı tarafından Sunulması Gereken Bilgiler
 2. 1. İşbu sözleşmede sayılan ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ödeme işleminin türüne göre 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri gereğince talep edilen ve Kullanıcı ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gereken bilgilere Ödeme arayüzü üzerinden erişmesi mümkün olup Kullanıcılar bu bilgileri ödeme işlemlerinin türüne göre kendileri tarafından doldurulacaktır. Bu kapsamda Kullanıcı, yararlanılan ödeme hizmetine göre ilgili alanlara manuel olarak veri girişi yaparak Kullanıcı tarafından bilinebilecek bilgileri ayrıca belirtecektir.
 3. 2. Kullanıcılar tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcıya uygun şekilde yapılan ödeme işlemleri doğru gerçekleştirilmiş sayılır. Kullanıcı tarafından kimlik tanımlayıcıya ilave bilgiler verilmiş olsa dahi, IQ Money ödeme işleminin sadece kimlik tanımlayıcı ile gerçekleştirilmesinden sorumludur.
 4. 3. Kullanıcı tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde, IQ Money ödeme işleminin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz.
 5. 4. Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca; iş bu sözleşme kapsamındaki her türlü hizmet ve işlemlerinde kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, başkası adına hareket etmediğini, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halindeyse kimin hesabına işlem yaptığını ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen gerçek veya tüzel kişiliğin kimlik bilgileri ve teyidine ilişkin belgelerini işlemlerin yapılmasından önce IQ MONEY’e derhal yazılı olarak bildireceğini aksi halde, 5549 sayılı Kanunu’nun 15’inci maddesi çerçevesinde kendisine adli yaptırım uygulanabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
 6. 5. IQ Money, hatalı ödeme işlemine konu olan fonları geri almak için gereken işlemleri yapar. IQ Money fonun geri alınması için, ödeme hizmeti kullanıcısından ücret talep etme hakkına sahiptir.
 1. 8. Ödeme Emrinin Alınma Zamanı
 2. 1. Ödeme emrinin gönderen sıfatına Haiz Kullanıcı’nın IQ Money’e ulaştığı an, ödeme emrinin alındığı an olarak kabul edilir. Ödeme emrinin gönderen sıfatına Haiz Kullanıcı’nın IQ Money’e iş günü dışında ulaşması durumunda, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.
 3. 2. Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya gönderen sıfatına Haiz Kullanıcı’nın ödemeye ilişkin fonları IQ Money’in tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesi halinde, ödeme için kararlaştırılan gün ödeme emrinin alınma zamanı olarak kabul edilir. Kararlaştırılan günün gönderen sıfatına Haiz Kullanıcı’nın IQ Money için iş günü olmaması halinde, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.

 

 1. 9. Ödeme İşleminin Onaylanması ve/veya Onayın Geri Alınmasına İlişkin Koşullar
 2. 1. Ödeme işlemi, Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesine onay verilmesi ile yetkilendirilmiş sayılır.
 3. 2. Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesine ilişkin talimat IQ Money’e ulaştığında veya uzaktan iletişim araçları aracılığı ile onay verildiğinde IQ Money yetkilendirilmiş sayılır.
 4. 3. Kullanıcı ile IQ Money arasında kararlaştırılan bir yöntem bulunuyorsa; kararlaştırılan yönteme uygun olarak Kullanıcı tarafından onay verilir. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış ödeme işlemi yetkilendirilmemiş sayılır.
 5. 4. Kullanıcı tarafından IQ Money’in yetkilendirilmesinden sonra işlem IQ Money tarafından gerçekleştirilmediği müddetçe geri alınabilir. Ödeme işleminin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, Kullanıcı, ödeme emrini IQ Money'e ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra ödeme emrini Kullanıcı geri alamaz. Ödeme talimatının 02162089911 IQ Money iletişim merkezi aranarak geri alınması mümkündür.
 6. 5. Kullanıcı Ödeme Hizmetinden işbu sözleşmenin akdi ile birlikte IQ Money nezdinde oluşturulacak kullanıcı hesabı aracılığı ile faydalanabilecek, ödeme işlemleri Kullanıcı adı,şifre bilgileri ve diğer doğrulama yöntemleri ile gerçekleştirecektir.
 1. 10. Ödeme Emrinin Geri Dönülmezliği ve Ödeme Emrinin İade Alınması
 2. 1. Kullanıcı, Ödeme Emri’nin IQ Money'e ulaştığı anda Ödeme Emrinin geri alınamayacağını kabul eder. Ödeme Emri herhangi bir İş Günü 17:00 sonrasında ulaştığı takdirde,  takip eden ilk İş Günü ulaşmış sayılacaktır.
 3. 2. Ödeme işleminin alıcı sıfatına haiz Kullanıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, gönderen sıfatına haiz Kullanıcı, ödeme emrini ödeme hizmeti sağlayıcısına ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra ödeme emrini geri alamaz.
 4. 3. Doğrudan borçlandırma yöntemiyle yapılan ödeme işleminde, gönderen sıfatına haiz Kullanıcı ödeme emrini en geç fonların hesaba borç kaydedilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş günü sonuna kadar geri alabilir.
 5. 4. Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’nın ödemeye ilişkin fonları IQ Money'in tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması halinde, ödeme için kararlaştırılan gün ödeme emrinin alınma zamanı olarak kabul edilir. Kararlaştırılan günün gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’nın IQ Money için iş günü olmaması halinde, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.
 6. 5. Birden fazla ödeme işlemine ilişkin olarak verilen onayın geri alınması durumunda ileri tarihli ödemeler yetkilendirilmemiş sayılır.
 7. 6. Bu maddede belirtilen süreler geçtikten sonra, ödeme emri geri alınamaz.
 8. 7. IQ Money, Kullanıcı’lardan ödeme emrininin geri alınması ilişkin olarak her bir işlem için Ücret Bilgilendirme Tablosu’ndaki Ödeme Emri Geri Alınması ücretini alma hakkını saklı tutar.

 

 1. 11. Ödeme Emrinin Reddi

IQ Money, başta 5549 sayılı Kanun ve diğer ilgili MASAK mevzuatlarına aykırılık oluşturması veya haklı bir neden olması halinde Kullanıcının verdiği bir ödeme emrini yerine getirmeyi reddedebilir. Bu takdirde, red gerekçesini ödeme emrinin alınmasını izleyen işgününün sonuna kadar kullanıcıya, kullanıcının kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden bildirir. IQ Money'in ödeme emrini reddetmesi halinde, ödeme emrine ilişkin talimatın hatalı ve/veya eksik olması halinde redde sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceği belirtilerek ödeme emrinin alınmasını izleyen işgünü sonuna kadar kullanıcıya, kullanıcının kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden bildirim yapılır.

 1. 12. IQ Money Hizmet Noktaları

IQ Money Hizmet Noktaları web sitesinde detaylandırılmaktadır.

 1. 13. Ödeme İşleminin Azami Tamamlanma Süresi
 2. 1. IQ Money, ödeme emrinin alındığı tarihte derhal ve her halükarda en geç izleyen iş günü sonuna kadar ödeme işleminin tutarını alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısına veya alıcının hesabına aktarır. Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı tarafından yazılı sözleşme ile başlatılan işlemlerde bu süre bir iş günü uzatılabilir. Taraflar ödemenin gerçekleştirilmesi için daha uzun bir süre kararlaştırabilir ancak bu süre ödeme emrinin alındığı tarihten itibaren dört iş gününü geçemez.
 3. 2. Alıcı sıfatına haiz veya gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcının yurt dışında bulunması halinde, taraflar 1.fıkrada belirtilen süreden farklı bir süre kararlaştırabilir.
 4. 3. Ödemenin gerçekleştirilmesi için ödeme emrinin verildiği tarihten sonraki bir tarihin kararlaştırılması halinde ödeme tutarı bu tarihten önce gönderenin ödeme hesabından düşülemez.
 5. 4. IQ Money'in, Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması durumunda IQ Money ödeme işlemi tutarının hesabına geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı alıcının ödeme hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.
 6. 5. IQ Money'in, Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması durumunda ve Alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde, IQ Money ödeme emrini alıcı ile üzerinde anlaşılan süre içinde gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına iletir.
 7. 6. Kullanıcı’nın tüketici olduğu hallerde, ödeme hesabına hesabın para birimi cinsinden nakit olarak yatırılan paralar, IQ Money tarafından alındığı tarihte kullanıma hazır hale getirilir. Kullanıcının tüketici olmadığı hallerde, yatırılan paralar en geç alınmasını izleyen iş gününde kullanıma hazır hale getirilir.
 1. 14. Ödeme Aracına/Emrine İlişkin Harcama Limitleri

IQ Money, kendi hizmetleri üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak limit belirleme hakkına haizdir. Kullanıcı, IQ Money tarafından belirlenen işlem limitleri ile bağlı olduğunu, bu limitlerin üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. IQ Money, herhangi bir zamanda Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak işlem limitlerini güncelleyebilecektir. Kullanıcı IQ Money altyapısı ile onay verecekleri Ödeme işlemleri için harcama limitleri IQ Money tarafından mevzuat ve işbu sözleşme çerçevesinde belirlenecek olup bu harcama limitleri ile ilgili olarak mevzuat ve bu sözleşme çerçevesinde Kullanıcı bilgilendirilecektir. Kullanıcı, vermiş olduğu ödeme emrine ilişkin harcama limit tutarlarını web uygulamasından öğrenebilir.

 1. 15. Ücretler
 2. 1. İşbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerle ile ilgili Kullanıcı’nın IQ Money'e ödemesi gereken ücretler, EK-1’de yer alan ve işbu Sözleşme’nin de eki ve ayrılmaz parçası niteliğindeki olan Ücret Bilgilendirme Listesinde yer almaktadır.
 3. 2. IQ Money, ürün ve hizmetler ile işlemlerden alınacak ücretleri; ilgili mevzuatta yer alan değişiklik esasına uygun olarak, tek taraflı olarak değiştirilebilir/artırılabilir.
 1. 16. Ödeme Hizmeti ile ilgili Uygulanacak Döviz Kuru

IQ Money, Ödeme hizmetleriyle ilgili olarak uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da referans döviz kurunu hesaplama yöntemi ilişkin olarak Kullanıcı’ya mevzuat ve işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde bilgi verilecektir. Ödeme hizmetleriyle ilgili olarak uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da referans döviz kurunu hesaplama yöntemine ilişkin olarak bilgi girilecektir. Referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Kullanıcı lehine olan referans döviz kuru değişiklikleri bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır.

 1. 17. Ödeme Hizmeti ile ilgili Bilgilendirme ve Bildirimler
 2. 1. IQ Money, mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini Kullanıcı’lara açık, sade ve okunabilir bir şekilde, ve Kullanıcı’nın talebine göre kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 3. 2. Uzaktan iletişim araçlarıyla kurulan sözleşmelerde birinci fıkrada belirtilen bilgiler, ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden hemen sonra, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun şekilde verilir.
 4. 3. Bu madde kapsamında bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirildiğine ilişkin ispat yükümlülüğü IQ Money'e aittir.
 5. 4. Kullanıcının gönderen sıfatına haiz olması ve talebi halinde, IQ Money, her bir ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden önce ödeme işleminin azami tamamlanma süresine, ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümüne ilişkin bilgileri Kullanıcıya sağlamakla yükümlüdür.
 6. 5. Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgilerin IQ Money tarafından yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabileceğini ve/veya anonim hale getirebileceğini kabul ve beyan eder.
 7. 6. IQ Money'in mevzuat uyarınca tuttuğu hesaplara faiz uygulaması ve kişilere kredi vermesi, taksitlendirme yapması, elektronik para karşılığında alınan fona faiz işletmesi veya fonun miktarına veya tutulduğu süreye bağlı menfaat sağlaması söz konusu olmayıp, Kullanıcı IQ Money'den bu kapsamda herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve beyan eder.
 8. 7. Mal ve/veya hizmetlerin ayıptan ari bir şekilde, ilgili fatura, irsaliye, garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb. zorunlu belgelerle birlikte teslimi Alıcının sorumluğundadır. Kullanıcı, IQ Money ile satın alınan mal veya hizmetlere ilişkin olarak IQ Money'in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini, fatura, irsaliye, garanti belgesi vb. yasal düzenlemelere göre zorunlu belgelerin Kullanıcı’ya sunulmasının Alıcı’nın yükümlülüğünde olduğunu ve bunlara ilişkin olarak IQ Money'in sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Kullanıcı, Alıcı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta IQ Money'in taraf olmadığını ayrıca kabul eder. Kullanıcı, mal veya hizmete ilişkin ayıplı mal iddiası vb. her türlü yasal ve sözleşmesel taleplerini doğrudan Alıcı’ya iletecek olup bu kapsamda IQ Money'den herhangi bir talepte bulunmayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.
 9. 8. Kullanıcı, IQ Money'in hizmetlerini işbu sözleşme uyarınca ve yasalara veya ahlaka uygun amaçlarla kullanacaktır. Kullanıcı, IQ Money hizmetlerini doğrudan yasalara veya ahlaka aykırı olan mal veya hizmetlerin temini amacıyla kullanamaz.
 10. 9. Kullanıcı, sözleşme bilgi ve koşullara IQ Money internet sitesi, çağrı merkezi yada e-posta yoluyla ulaşabilir.
 11. 10. Kullanıcı, IQ Money tarafından kendisine SMS, resim, animasyon vs. multimedya nesneleri içeren MMS (Multimedia Messaging Service), wap-­‐push (WAP adresi bağlantısını içeren özel kodlanmış bir mesajın Kullanıcıya ulaştırılmasıdır), local notification (uygulamanın veya web sitesinin Kullanıcıye ekran üzerinden veya diğer elektronik haberleşme kanalları kullanarak yaptığı bildirimlerdir), push notification (IQ Money sistemlerinin Kullanıcı’nın masa üstü bilgisayarı, cep telefonu veya kullandığı diğer elektronik iletişim araçlarına gönderdiği elektronik mesajları içerir.), elektronik posta, sesli arama, mektup veya benzeri iletişim kanalları vasıtasıyla IQ Money ’İn ürün, hizmet ve kampanyaları hakkında, ürün veya hizmetlere ilişkin bilgilendirme iletileri göndererek bilgilendirme yapılmasını kabul eder. Bu kapsamda Kullanıcı telefon bankacılığı hatları veya diğer elektronik iletişim araçlarıyla ürün veya hizmetlere ilişkin ticari elektronik iletileri almayı dilediği zaman reddedebilir ya da iletişim araçlarında tercih değişikliği yapabilir.

 

 1. 18. Ödeme Aracına Dair Hükümler
 2. 1. Ödeme Aracı’nın mülkiyeti aksi belirtilmedikçe ve Kullanıcı bu sözleşmeye göre bilgilendirilmedikçe IQ Money'e aittir.
 3. 2. IQ Money, ödeme aracının hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda ödeme aracını kullanıma kapatır ve diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’yı kullanıma kapatma gerekçesi konusunda Mevzuat ve iş bu sözleşmenin 17inci maddesine uygun olarak bilgilendirir.
 4. 3. Ödeme aracının kullanıma kapatılma sebebi ortadan kalktığında, IQ Money ödeme aracını kullanıma açar veya Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’ya yeni bir ödeme aracı temin eder.
 5. 4. Kullanıcı, ödeme aracı ile ilgili kişisel güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve ödeme aracını ihraç ve kullanım koşullarına uygun olarak kullanmaktan ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmamaktan sorumludur. Ödeme aracının kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımı gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde, Kullanıcı, durumu derhal IQ Money'in 02162089911 Numaralı çağrı merkezinden ulaşarak bildirmekle yükümlüdür.
 6. 5. Ödeme aracı ihraç eden IQ Money;

a)Kullanıcı dışındakilerin ödeme aracı ile ilgili kişisel güvenlik bilgilerine erişimlerinin engellenmesi için gerekli önlemleri almak,
b)Ödeme aracının yenilenmesi dışında, talep edilmemiş bir ödeme aracını kullanıcıya göndermemek,
c)Bu maddenin dördüncü fıkrasına göre bildirim yapılabilmesini ve ödeme aracının kullanıma açılması talebinde bulunulabilmesini sağlamak için gerekli önlemleri almak ve bildirim tarihinden itibaren on sekiz ay içinde talep edilmesi halinde bildirim yapıldığına ilişkin kanıtları Kullanıcı’ya sağlamak,
ç) Bu maddenin dördüncü fıkrasına göre yapılan bildirimden itibaren ödeme aracının her türlü kullanımını engellemek, ile yükümlüdür.

 1. 6. Ödeme aracının veya ödeme aracına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerinin Kullanıcı’ya güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasından IQ Money sorumludur.

 

 1. 19.  Ödeme İşlemin Gerçekleştirilmemesi veya Hatalı Gerçekleştirilmesi
 2. 1. Ödeme emrinin gönderen sıfatına haiz Kullanıcı tarafından verildiği ödeme işlemlerinde, IQ Money, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden gönderen sıfatına haiz Kullanıcıya karşı sorumludur. IQ Money'in gönderen sıfatına haiz Kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme tutarını işbu sözleşmenin 13 üncü maddenin birinci fıkrasına uygun olarak aldığını ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı sorumlu olur.
 3. 2. IQ Money'in gönderen sıfatına haiz Kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde IQ Money'in birinci fıkraya göre sorumlu olduğu hallerde, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden gönderene iade eder ve tutarın ödeme hesabından düşülmüş olması halinde ödeme hesabını eski durumuna getirir.
 4. 3. Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının birinci fıkraya göre sorumlu olduğu hallerde, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işlemi tutarını derhal alıcının hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.
 5. 4. Ödeme emrinin gönderen sıfatına haiz Kullanıcı tarafından verildiği gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde IQ Money'in gönderen sıfatına haiz Kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde IQ Money'in bu madde kapsamında sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde işlemin gerçekleştirilmemesinin veya hatalı gerçekleştirilmesinin nedenlerini tespit eder ve sonucunu gönderen sıfatına haiz Kullanıcıya bildirir.
 6. 5. Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde IQ Money'in, alıcı sıfatına haiz Kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde IQ Money, ödeme emrinin 13 üncü maddenin beşinci fıkrasına uygun şekilde gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderilmesinden alıcıya karşı sorumludur.
 7. 6. Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde, IQ Money’in, alıcı sıfatına haiz Kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde IQ Money, ödeme işleminin 13 üncü maddenin dördüncü fıkrasına uygun olarak gerçekleştirilmesinden alıcıya karşı sorumludur. IQ Money, kendi hesaplarına aktarılmasını müteakip ödeme işlemi tutarını derhal alıcının hesabına aktarır ve kullanımına hazır hale getirir.
 8. 7. Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde, IQ Money'in, alıcı sıfatına haiz Kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde IQ Money'in ödeme emrini gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı sorumlu olur. Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden gönderene iade eder ve ödeme hesabını eski durumuna getirir.
 9. 8. Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işleminde, alıcı sıfatına haiz Kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde IQ Money, bu madde kapsamında sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işleminin nedenlerini tespit eder ve sonucunu alıcıya bildirir.
 10. 9. IQ Money, ödeme işleminin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda Kullanıcının ödediği faiz ve ücretlerin tazmininden kendi kullanıcısına karşı sorumludur.
 11. 10. Ödeme işleminin alıcı tarafından kabul edilmemesi, IQ Money'den kaynaklanmayan teknik bir arıza ve benzeri nedenlerle zamanında yapılamaması, Kullanıcı’nın vermiş olduğu hatalı ya da eksik bilgi sebebiyle hiç yapılamaması ve/veya paranın alıcı hesabına geç ulaşmasından IQ Money'in sorumlu olmadığı gibi gönderen ve/veya alıcı bilgilerinin yurt içi ve yurt dışı resmi kurumlarca yayınlanan yasaklı kişiler/ülkeler listesinde olması, gönderen veya alıcı hakkında yetkili makamlar tarafından alınmış bir tedbir kararının uygulanması veya başka bir benzeri nedenle ödeme işlemine konu olan tutarın muhabir banka tarafından işleme alınmaması, el konulması, alıcıya ödenmemesi hallerinde, IQ Money'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 1. 20. Yetkilendirilmemiş veya Hatalı Ödeme İşlemi
 2. Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği andan itibaren IQ Money'e gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme talebi, her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren 13 (on üç) ay içinde yapılır. IQ Money tarafından ödeme işlemine ilişkin Yönetmelikte veya işbu sözleşmede belirtilen tüm bilgilerin Kullanıcı’ya sağlanmamış olması halinde, Kullanıcı bu süreyle bağlı olmaksızın her zaman düzeltme talep edebilir. Bu fıkra kapsamındaki bildirimlerin yazılı olarak veya uzaktan iletişim aracı ile yapılması ve bildirimlere ilişkin kayıtların IQ Money tarafından saklanması esastır.
 3. Kullanıcının gerçekleşmiş bir ödeme işlemini yetkilendirmediğini veya işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etmesi durumunda, bu işlemin Kullanıcı tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini ve hesaplara işlendiğini ispat yükümlülüğü IQ Money'e aittir.
 4. Ödeme işleminin Kullanıcı tarafından yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, gönderen sıfatına haiz Kullanıcıya, IQ Money bu ödeme işlemine ilişkin tutarı derhal Kullanıcıya iade etmek veya borçlandırılan ödeme hesabını eski durumuna getirmekle yükümlüdür.
 5. Kayıp veya çalıntı bir ödeme aracının kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda, gönderen sıfatına haiz Kullanıcının, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın yüz elli Türk Lirasına kadar olan bölümünden sorumludur. Gönderen sıfatına haiz Kullanıcının, işbu sözleşmenin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu tutulamaz.
 6. Gönderen sıfatına haiz Kullanıcının, ödeme aracını hileli kullanması veya işbu sözleşmenin 18 inci maddesinde yer alan yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ödeme işleminden doğan zararın tamamından sorumludur.
 7. Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısının 18 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki bildirimin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almamış olması, ödeme hesabını donduramaması ya da ödeme aracını kullanıma kapatamaması hallerinde ödeme aracının kullanılmasından doğan zarardan gönderen sorumlu tutulamaz.
 1. 21. Alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işlemlerinde geri ödeme
 2. Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, gönderen sıfatına haiz Kullanıcı gerçekleşen ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. IQ Money Gönderen sıfatına haiz kullanıcının talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Geri ödeme talebi, ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılmalıdır.
 3. Doğrudan borçlandırma yoluyla yapılan ödeme işleminde, birinci fıkrada yer alan geri ödemeye ilişkin koşulların oluşmadığı durumlarda Gönderen sıfatına haiz kullanıcının geri ödeme isteyemez.
 4. Ödeme işleminin sözleşmede yer alan referans döviz kuruna uygun olarak gerçekleştirilmesi kaydıyla, gönderen birinci fıkradaki koşulların oluştuğu iddiasını döviz kurundan kaynaklanan nedenlere dayandıramaz.
 5. IQ Money, gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’nın geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren on iş günü içinde kabul ederek geri ödemeyi eksiksiz yapar ya da gerekçeleri ile birlikte reddederek başvurabileceği hukuki yolları bildirir. Bu hüküm üçüncü fıkrada belirtilen durumlarda uygulanmaz.

 

 1. 22. Sözleşme Değişiklikleri
 2. 1. IQ Money, işbu sözleşmedeki her türlü değişikliği, değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden en az otuz gün(mevzuat değişiklikleri daha kısa bir süreyi öngörmediği müddetçe) önce Kullanıcılara bildirir.
 3. 2. IQ Money tarafından birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde, değişikliğin kapsamı ve yürürlük tarihi, Kullanıcının bu tarihe kadar işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkının bulunduğu, birinci fıkrada öngörülen süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişikliğin kabul edilmiş sayılacağı hususlarına yer verilir.
 4. 3. Taraflar, referans döviz kurunun uygulandığı durumlarda, referans döviz kurunda meydana gelecek değişikliklerin bildirim yapılmaksızın derhal uygulanacağını kabul ederler. Kullanıcı lehine olan referans döviz kuru değişiklikleri bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır.
 5. 4. Ödeme işleminde kullanılan döviz kurundaki değişiklikler, her kullanıcı için aynı şekilde hesaplanır ve uygulanır.

23. Elektronik Para Kullanıma İlişkin Düzenlemeler

 1. Kullanıcı tarafından Elektronik Para İhracı talebinde bulunulması halinde IQ Money, Kullanıcı tarafından tanımlı kredi kartı, banka kartı veya banka hesabı üzerinden iletilen fon kadar Elektronik Parayı ihraç ederek Kullanıcı’ya sunacaktır. IQ Money, elektronik para karşılığında aldığı fonun tutarını gösteren dekontu elektronik ortamda Kullanıcı’ya iletecektir.
 2. Elektronik Para ihracı karşılığı fon kabulü için Kullanıcı sahip olduğu elektronik parayı anlaşmalı üye işyerlerinde kullanmak istemesi durumunda mal ve hizmet alım gerçekleştirilmek istenmesi anında anlaşmalı üye işyeri tarafından IQ Money’in elektronik para ödeme aracı olan ön ödemeli kartın sanal yada fiziksel olarak istenilen bilgileri iletmesi ile gerçekleştirilir.
 3. Kullanıcı, mal/hizmet alımını fiziki işyeri aracılığı ile gerçekleştirmek istemesi halinde ön ödemeli karttan ilgili tutar POS aracılığı ile çekilir. Kullanıcının mal/hizmet alımını internet siteleri üzerinden gerçekleştirmek istemesi halinde IQ Money internet sitesi üzerinden IQ Money Önödemeli Kart bilgileri girilerek işlemi tamamlar. Kullanıcı’nın ödemeyi fiziksel pos üzerinden gerçekleştirecek olması halinde fiziksel pos cihazına kart şifre girişi gerçekleştirilir.
 4. Kullanıcı’nın IQ Money ön ödemeli kartı ile elektronik parasını POS cihazından doğrudan nakit fona çevrilmesini gerçekleştirebilir.
 5. IQ Money, mevzuat ve diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcı’nın talebi üzerine elektronik paranın karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gecikmeksizin, her halde en geç iki iş günü içerisinde yapmakla yükümlüdür. Geri ödeme elektronik paranın fona çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
 6. Kullanıcı, herhangi bir zamanda Elektronik Paranın kısmen ya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilecektir. IQ Money, Mevzuat uyarınca aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcı’nın talebi üzerine Elektronik Para karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir.
 7. IQ Money, elektronik paranın karşılığı olan fonları, yalnızca kullanıcıların sistemde kayıtlı olan banka hesaplarına ödemektedir. Ödemenin yapılabilmesi için kullanıcının hesabının onaylanmış olması, IQ Money tarafından talep edilen kimlik doğrulama bilgilerinin kullanıcı tarafından temin edilmiş olması gerekmektedir.
 8. Kullanıcı, güvenlik sebepleri dolayısıyla yalnızca kendilerine ait olan banka hesaplarına ödeme talebinde bulunabileceklerdir. Bu ödemelerde aracı olarak kullanılan bankalardan kaynaklanan gecikmelerde IQ Money sorumlu değildir.
 9. Elektronik Para kullanılarak gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak işbu sözleşmenin 8.2 ve 20 numaralı maddeleri kapsamında belirtilen şekilde bir geri ödeme veya iade söz konusu olması halinde, Kullanıcı, ilgili geri ödemenin veya iadenin Elektronik Para cinsinden yapılacağını kabul eder.

24. KART KULLANIMINA İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Kullanıcı kendisine verilen Kart ile IQ Money hesabına erişebilir, ödeme talimatlarını verebilir ve mal ve/veya hizmet alımlarını gerçekleştirebilir. Kullanıcı’nın talebi halinde Kullanıcı’nın talep ettiği kişilere ek kart verilebilir.
 2. Kullanıcı IQ Money Kart ile anlaşmalı kurum/kuruluş/iş yerlerinde, ürün ve hizmet alabilir, nakit çekebilir; ödeme ve para transferi işlemlerinde, banka ve ATM’lerde, anlaşmalı kurumların idaresindeki şehir içi toplu ulaşım ile stadyum/ spor alanları gibi tesislerdeki geçiş noktalarında ve uygulamaya alınacak diğer işlemlerde kullanılabilir.
 3. Kartlar’ın kullanımı, takas ve mahsup işlemleri Kanun ile Kanuna bağlı yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir. Mevzuatta herhangi bir değişiklik olması halinde yapılan değişiklikler yürürlük tarihi itibarıyla uygulanır.
 4. Kullanıcının Kartın kullanımından doğan sorumluluğu kartın eline geçtiği veya fiziki varlığı bulunmayan (sanal) kart/ cüzdan bilgilerin kendisine iletildiği andan itibaren başlar.
 5. Kartın ve kartın kullanılmasına ilişkin kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici diğer yöntemlere dair bilgilerin güvenli bir şekilde korunması ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması Kullanıcının sorumluluğundadır. Kartın veya bilgilerin kaybedilmesi, çalınması veya Kullanıcının iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemin öğrenilmesi halinde Kullanıcı bu durumu derhal telefon ve/veya internet kanalı ile IQ Money’e bildirmek yükümlülüğü altındadır. Bu gibi hallerde, Kullanıcının bildiriminden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleştirilen işlemlerden ilgili yasal sorumluluk saklı olmak üzere hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlar, Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Hukuka aykırı kullanımın, kullanıcının ağır ihmaline veya kastına dayanması halinde ve gerekli bildirimin yapılmaması halinde bu sınır uygulanmaz.
 6. Kartın yurt dışında kullanımı ile doğacak olan borç ve alacak kayıtları, ilgili uluslararası kart kuruluşu aracılığı ile döviz cinsinden IQ Money’e bildirilir ve harcamalar ilgili komisyon ve masraflarıyla birlikte, Kullanıcı’nın hesabına kaydedildiği tarihte IQ Money’in Mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlediği döviz satış kuru veya bu tür harcamalar için tespit edilecek aylık ortalama kur üzerinden Türk Lirası’na çevrilir ve yansıtılır.
 7. Cayma hakkınız Sözleşme’nin kurulduğu tarihte başlar ve kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahip bulunmaktasınız. Cayma hakkını kullanmak istediğinizi bu süre içinde IQ Money’e 02162089911 no’lu Çağrı Merkezi yoluyla iletmeniz gereklidir. İlgili mevzuat uyarınca 7 (yedi) gün içinde kurum tarafından kart iptali yapılır. Kartınızı yeni harcamalar için kullanamazsınız.
 8. Kart kullanımına ilişkin her türlü duyuru, anlaşmalı işyerleri, nakit çekim noktaları, kampanya, puan uygulamaları, masraf ve ücretler ile diğer her türlü ayrıntılı bilgiye IQ Money’in 02162089911 no’lu Çağrı Merkezi, IQ Money’in şubeleri veya IQ Money’in www.iqmoney.com.tr internet sitesinden, web uygulamalarından veya IQ Money’in veya anlaşmalı olduğu Banka veya kurumlara ait ATM, kiosk ve benzeri kartla otomatik işlem yapmaya yarayan sistemlerden öğrenilmesi mümkündür.
 9. Kartın IQ Money politikaları veya ilgili mevzuat çerçevesinde amaca uygun kullanılmadığının veya kampanya gibi uygulamaların ya da kart sisteminin suistimal edildiğinin tespit edilmesi durumunda IQ Money kartın kullanımı durdurabilir.
 1. 25. IQ Money Üzerinden Kullanıcı’nın Banka/Kredi Kartı ile IQ Money Uhdesinde Bulunan Ödeme Hesabında Yapacağı Güvenli Ödemelere İlişkin Düzenlemeler
 2. İşbu Sözleşme kapsamında, Kullanıcı, IQ Money hesabına tanımladığı banka/kredi kartları ile IQ Money'in sunduğu 3D Secure doğrulama yöntemi ile gerçekleştirilen güvenli ödeme hizmetlerinden faydalanabilir.
 3. Kullanıcı, 5.Maddenin birinci fıkrasında bahsedilen hizmetlerden yararlanmak için kullanmak istediği banka/kredi kartını IQ Money hesabına tanımlayacaktır.
 4. IQ Money hesabına tanımlanacak banka/kredi kartları, sadece IQ Money hesap sahibinin adına düzenlenen bir kart olmalıdır.
 5. Bu işlemden sonra ödeme tutarı kadar bir miktar Kullanıcı’nın banka/kredi kartından çekilerek karşılığında elektronik para ihraç edilir.
 6. Kullanıcı, bu şekilde elektronik paraya çevrilen tutarı ilgili mal ve/veya hizmetlerin alımında kullanır.
 7. 26. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI & GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ
 8. “IQ Money.com”, "IQ Money", ve IQ Money Hizmetlerine ilişkin diğer tüm URL'ler, logolar ve ticari markalar IQ Money'in ve lisanslı firmalarının ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır. Kullanıcı, IQ Money'in önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. Ayrıca tüm sayfa üst bilgileri, özel grafikler, düğme simgeleri ve yazılar IQ Money'in hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari sunuş tarzıdır. Kullanıcı, IQ Money'in önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. IQ Money web sitesindeki ve IQ Money web sitesine ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, buradaki herhangi bir içerik, IQ Money Hizmetleri, IQ Money Hizmetlerine ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen herhangi bir teknoloji ya da tüm teknolojiler ve içerik IQ Money'in ve lisanslı firmalarının özel mülkiyetindedir.
 9. Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde diğer Taraf’tan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ilgili Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. İfşa edilmesi halinde ilgili Taraf’ın bilcümle maddi ve manevi tazminat hakkı saklıdır. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.

 

 1. 27. Hesapların Kapatılması, Sözleşmenin Süresi & Sona Ermesi ve Fesih Şartları
 2. İşbu Sözleşme Madde 1’de belirtilen şekilde Kullanıcı tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecek olup, burada belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
 3. IQ Money 2 (iki) ay öncesinden, Kullanıcı ise 1 (bir) ay öncesinden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin ve neden göstermeksizin herhangi bir zamanda feshedebilecektir.
 4. Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 1 (bir) hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, işbu Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir.
 5. Kullanıcı’nın Hizmet’i yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğinin tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme IQ Money tarafından derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir.
 6. IQ Money'in Mevzuat kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme IQ Money'e herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın IQ Money tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilecektir.
 7. IQ Money hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, ödemeyi kabul etmeyecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda IQ Money (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Kullanıcı’yı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı kullanımına sunacaktır. IQ Money ayrıca Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırılığı durumunda da aykırılık giderilene kadar Servis’i askıya alabilecektir.
 8. Kullanıcı, Sözleşme hükümlerinden herhangi birine ya da IQ Money'in politikalarına uymaması, IQ Money’in hizmetlerini kötüye kullanması, hesapların amacı dışında kullanılması, IQ Money hizmet ve işlemlerinin yasadışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı olarak kullanılması, yapılan işlemler nedeniyle IQ Money’in doğrudan veya dolaylı zarara uğratılması ve /veya yaptırım riski veya muhabir ilişkileri kapsamında haklı nedenlerin bulunması veya sayılanlar haricinde diğer haklı nedenlerin bulunması halinde, IQ Money’in işbu sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlerin tamamını yahut bir kısmını durdurmaya, iptal etmeye veya, adına açılan hesapların tamamının veya bir kısmının kullanımını durdurmaya hesapları kapatmaya ve/veya Dijital IQ Money uygulamalarını durdurmaya ve/veya Sözleşmeyi feshetmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.

 

 1. 28. Kullanıcının Kişisel Verilerinin Korunması & Ticari Elektronik İleti Muvafakati
 2. Kullanıcı, IQ Money’e ait işyeri, ofis veya IQ Money'in Temsilcilerinde doldurmuş olduğu sair formlar, elektronik olarak doldurduğu iletişim formları, işbu sözleşme dahil olmak üzere çevrimiçi kanallar üzerinden IQ Money ile yapmış olduğu yazılı veya sözlü iletişimler, elektronik posta sistemi üzerinden IQ Money’e göndermiş olduğu elektronik posta, faks veya mektup gibi araçlar ile her türlü bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden veya doğrudan IQ Money ile yapmış olduğu görüşmelerde paylaştığı bilgi ve belgeler ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik olarak paylaştığı kişisel veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sair yollarda IQ Money’ ya aktarılan tüm kişisel verilerinin IQ Money tarafından kısmen veya tamamen, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un (“KVKK”) 1. ve 2. Maddelerine uygun olarak toplandığını, IQ Money tarafından sunulan ödeme hizmetlerinin ve iş faaliyetlerinin ifası ve/veya icrasını gerçekleştirmek, hizmetlerin satış süreçlerini planlamak ve/veya icra etmek, ürün ve hizmetleri geliştirmek, çeşitlendirmek, ürün ve hizmetlerin pazarlama ve reklamını yapmak, ilgili kişileri bu faaliyetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürün ve hizmetler hakkında kullanıcıların memnuniyetin ölçmek, talep ve şikayetleri yönetmek, gerekli kalite ve standart denetimlerini yapmak, bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetlemek ve/veya icra etmek, ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak, iş sürekliliği faaliyetlerini planlamak ve/veya icra etmek, finans, muhasebe ve faturalandırmaya ilişkin süreçleri takip etmek, hukuki süreçleri takip etmek, verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak, Şirket operasyonlarının güvenliğini temin etmek, IQ Money ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ya da tüzel kişilerin hukuki, teknik veya ticari iş güvenliğini sağlamak, Şirket prosedürleri gibi amaçlarla KVKK’ nın 5. ve 6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
 3. Kullanıcı ayrıca, kimlik, iletişim, kullanıcı işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, hukuki işlem ve uyum, fiziksel mekan, güvenlik, pazarlama bilgileri ve sair tüm kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerinin, yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesi, toplanan kişisel verilerin, yukarıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere amaçlar doğrultusunda IQ Money tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için IQ Money'in ilgili iş birimleri tarafından gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bulunan iştirakleri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, denetçileri, hizmet sağlayıcıları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, denetleyici ve düzenleyici makamlar, mevzuat hükümlerinin izin verdiği özel kişiler ile diğer kişi ve kuruluşlarla KVKK’ nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılması ve aktarılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Kullanıcı, IQ Money, tarafından telefon, faks, elektronik posta mesaj hizmeti, otomatik arama makineleri gibi elektronik iletişim vasıtaları kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve doğrudan pazarlama, reklam, tanıtım, promosyon gibi amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik iletilerin Kullanıcı tarafına gönderilmesi ve arama yapılması amacıyla onay verdiğini kabul ve taahhüt eder.
 1. 29. Şikayet ve İtiraz Kaydı

Hizmetimizden memnun kalmamanız halinde ya da transferinizde bir hata olduğuna inanıyorsanız aşağıdaki seçenekleri kullanarak mümkün olan en kısa sürede IQ Money ile iletişim kurma hakkına Kullanıcı her zaman sahiptir. Kullanıcı, şikayette bulunma prosedürümüze ilişkin tüm ayrıntılar yada müşteri koruma önerisi için veya bir şikayette bulunmak üzere 02162089911 numaralı ücretsiz hattımızdan ve/veya www.iqmoney.com.tr sitemizi ziyaret edip çevrimiçi formu göndererek IQ Money'e iletebilecektir. IQ Money Kullanıcıların ödeme hizmeti ile ilgili olarak yapacakları şikayet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihinden itibaren 20(yirmi) gün içinde Kullanıcıya bilgi verecektir. Kullanıcıların başvuru yöntemine uygun olarak kanıtlanabilir ve gerekçeli biçimde cevaplandırır. IQ Money, Kullanıcıların şikayet ve itirazlarının ilgili birimlere kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak tedbirleri almak, gerekli birimleri oluşturmak ve Kullanıcıların şikayet ve itiraz başvuru araçları hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapmakla yükümlüdür. Bu bağlamda, başvuru araçları IQ Money belirleyeceği diğer usullerle de tayin edebilecek olup Kullanıcılar ayrıca değişikliklerden haberdar edileceklerdir.

30. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
Taraflar, işbu Sözleşme ve ekleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda, kanunen yetkili mahkeme ve icra dairelerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Anadolu Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olacağını kabul ederler. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.
31. Mücbir Sebep

 1. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar’ın Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen engelleyen, Taraflar’ın iradeleri dışında oluşan, kaçınılması ve/veya önceden kestirilmesi mümkün olmayan genel grev, lokavt, savaş, terörist hareketler, deprem, sel gibi doğal afetler, yangın halleri vb gibi haller Mücbir Sebep sayılacaktır. Taraflar, mücbir sebebin ortaya çıktığını karşı tarafa bildirecek ve belgeler ile kanıtlayacaklardır. Mücbir sebep halinde yükümlülüklerini yerine getirmede gecikecek veya getiremeyecek taraf durumu durumun ortaya çıkmasından itibaren mümkün olan en kısa zamanda ve en kısa yoldan diğer tarafa bildirecektir. Bu halin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar, işbu Sözleşmeyi Mücbir Sebep hali ortadan kalkana kadar askıya alabilecekler ya da hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebileceklerdir.
 2. IQ Money'in işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinde, IQ Money'in kontrolü dışındaki olaylar (sistemsel ve teknik arıza ve aksaklıklar, yasal, adli ve idari merci karar ve uygulamaları, hükümet ve kamu kuruluşları ve yetkili merci/kurum kararları vb.) nedeniyle gecikme veya yerine getirememezlik olması halinde ödeme yapılamaması durumunda Kullanıcılar, IQ Money'den her ne nam altında olursa olsun, herhangi bir ödeme, ceza veya tazminat talep etmeyeceğini ve IQ Money'e hiçbir suretle herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceğini, kabul ve taahhüt eder.

32. Hükümlerin Geçersizliği

 1. Eğer işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya uygulanamaz hale gelirse, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl uygulanacak idiyse buna en yakın şekilde yorumlanır ve uygulanır. Böyle geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykırı olarak kabul edilen bir hükmün mevcudiyeti diğer hükümlerin geçerliliğini, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliğini etkilemez.
 2. Ayrıca, işbu Sözleşmede yer alan koşullardan herhangi birisinin taraflarca farklı uygulanması, o maddenin bu şekliyle kabul edildiği anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu uygulama diğer maddelerin geçerliliğine de sirayet etmeyecektir. Ayrıca bir kısım maddelerin uygulanmaması, söz konusu maddelerin yürürlükten kalktığı şeklinde de yorumlanmayacaktır.

33. Delil Sözleşmesi
Kullanıcılar, işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda IQ Money'in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının defter ve mikrofilm, mikrofiş, ses, teyp bantları, bilgi işlem ve bilgisayar vs. kayıtlarının H.M.K. madde 199 kapsamında belge olarak değerlendirilerek, geçerli delil olacağını kabul eder.
34. Tadil
İşbu Sözleşmeyi değiştirecek ve/veya tamamlayacak her türlü anlaşmanın/tadil işleminin yazılı olarak yapılması zorunlu olup, sözlü anlaşmalar geçersizdir.
35. Yürürlük
İşbu Sözleşme 35 (otuz beş) madde, Ek-1 ve 1 nüshadan ve işbu Sözleşme’nin ekleri ve ayrılmaz bir parçası olan aşağıdaki eklerden ibaret olup, taraflarca tüm hükümleri üzerinde mutabık kalınarak …/…/2022 tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girecektir.

Ek-1                :Ücret Bilgilendirme Tablosu

 

 

EK-1: ÜCRET BİLGİLENDİRME TABLOSU

Banka Havalesi ile Para Yükleme

Ücretsiz

Hesaplar Arasında Para Transferi

%2,5 komisyon ücreti tahsis edilir.

Banka Havalesi ile Para Çekme

İşlem başına 5TL ücret tahsis edilir.

Mobil Uygulamamız

Uygulamayı İndir, Paranı Keyifli Yönet!

cta particle 1 cta particle 2