preloader
KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

IQ MONEY ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş.  (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmıştır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan sınırlı amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:
Şirket tarafından kişisel verileriniz, başta finansal güvenlik süreçlerinin (KYC(Müşterini Tanı), AML (Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi), anti-fraud(Dolandırıcılığın Önlenmesi) ve diğer usülsüz işlemlerle mücadele gibi) yönetimi, Şirket hizmetlerinden siz müşterilerimizin yararlanabilmesinin sağlanması, Şirket’in ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi ile 6493 s. ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN ve alt düzenlemeleri gereğince ödeme hizmetleri faaliyetleri ile ilişkili olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve insan kaynakları alanında faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, Finans ve muhasebe işlerinin takibi, Satın alma süreçlerinin planlanması ve icrası, Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası, Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi, İş  ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi  ve icrası , Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve icrası, Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, Müşteri ilişkileri yönetimi,Etkinlik yönetimi,Satın alma süreçlerinin planlanması ve icrası, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Üretim ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ticari faaliyetin sürdürülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Şirket, Kanunun 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan esaslara uygun davranmaktadır.

Kanun 5. Madde kapsamında, aşağıda belirtilen durumlarda Şirket ilgili kişilerin verilerini açık rıza almaksızın aktarılabilmektedir;
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen sınırlı amaçlarla BDDK, MASAK, T.C. Merkez Bankası gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşlarla, Şirket’in yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve ana ortaklarıyla, Şirket’in dış hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları, danışmanları ve tedarikçileriyle, Şirket’in temsilcilik sıfatı ile faaliyetlerini yürütmek üzere temsilcileri ile MasterCard ve Visa gibi yabancı/uluslararası kamu kuruluşlarıyla veya özel kurum ve kuruluşlarla, kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, her türlü yargı makamı, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve bu kapsamda gereken hukuki altyapı oluştuğunda yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz ticaret sitemize hizmet veren kuruluşlara, grup şirketlerine, sözleşmeye dayalı iş ilişkisinde olduğu danışman ve müşavirlerine, hizmet tedarikçilerine, faaliyetin getirdiği yasal zorunluluklar kapsamında kamu kuruluşları ve mevzuatla tanımlanmış diğer kuruluşlara aktarabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler ; Şirketin meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, ticaret sitemize hizmet veren kuruluşlara yaptığınız başvurularla, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurular, santralimiz, dilekçeleriniz, hukuki tebligatlar, hukuki süreçte gereken belgeler ve tutanaklar, denetim esnasında yapılan kayıtlar, KVKK Mad.11 kapsamında şirketimize yapılan başvuru bilgileri vasıtasıyla toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-c : “ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-ç: “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-e: “ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ve 4857 Sayılı İş Kanuna karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

HAKLARINIZ

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca şirketimize başvurarak; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde şirketimizin hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız vardır.

İlgili Kişi olarak yukarıda bahsi geçen haklarınıza ilişkin taleplerinizi;

  • “ info@iqmoney.com.tr e-posta adresimize güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak gönderebilir yahut
  • Islak imzalı bizzat elden veya noter aracılığıyla  " Allianz Tower, Küçükbakkalköy, Kayışdağı Cad. No:1/ K:4 Ataşehir-İSTANBUL , Türkiye " adresimize veya
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından iqmoney@hs03.kep.tr  adresine KEP ile gönderebilirsiniz.
Mobil Uygulamamız

Uygulamayı İndir, Paranı Keyifli Yönet!

cta particle 1 cta particle 2